Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

Prebiehajúce VO

Aktuálne výzvy

Spoločnosť Visions Consulting, s.r.o. ponúka špecializované poradenské služby v oblasti verejných financií, najmä v oblasti verejného obstarávania, financovania rozvojových projektov z verejných zdrojov a riadenia projektov. V spolupráci s parntermi tiež poskytuje služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, a to ako služby vzdelávacie, tak aj organizačné a poradenské. Spoločnosť Visions Consulting, s.r.o. preukázala svoje skúsenosti v poskytovaní odborných poradenských služieb v sektore verejnom i súkromnom pri zabezpečení procesu verejného obstarávania, prípravy žiadostí o nenávratný finančný príspevok (grant), pri riadení a publicite projektov financovaných v rámci grantov nielen pri investičných projektoch v oblasti investícií do infraštruktúry, investícií do výrobných a výskumných kapacít, ale i pri mäkkých projektoch v oblasti výskumu, vývoja, rozvoja ľudských zdrojov a podobne.

Viac informácií o realizovaných projektoch nájdete v časti Referencie – Ukončené zákazky. Práve prebiehajúce verejné obstarávania, ktorých proces je riadený našimi konzultantami nájdete v časti Referencie - Prebiehajúce VO. Podrobné informácie o ponúkaných službách sú uvedené v časti Služby. Aktuálne informácie a novinky v spoločnosti Visions, s.r.o. vrátane informácií o voľných pracovných pozíciách nájdete v Aktualitách. Pokiaľ potebujete telefonické, e-mailové či fakturačné kontakty a údaje, nájdete ich v Kontaktoch.

Podpora pre samosprávne kraje na Smart riešenia a UIA

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.reformuj.sk a UIA.


V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať!

 

Samosprávne kraje (VÚC) môžu získať finančnú podporu na implementáciu princípov Smart riešení - zavádzanie procesov, systémov, politík a systémov riadenia kvality. Súčasťou je aj vzdelávanie zamestnancov. Súčasťou dopytovo-orientovanej výzvy je aj Formulár pre spracovanie koncepcie Smart regiónu. 

Pre viac informácií -  www.reformuj.sk

 

Očakáva sa zverejnenie dopytovo-orientovanej výzvy - Podpora moderných technológií pre subjekty vo verejnej správe. 

 

Zároveň dňa 16.09.2019 bola vyhlásená 5. výzva na predkladanie návrhov v rámci programu "URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UAI) / Iniciatíva mestských inovačných opatrení", ktorej cieľom je identifikovať a testovať nové riešenia a klásť dôraz na tie mestské problémy, ktorých dôležitosť bude v nasledujúcich rokoch rásť. Tieto inovačné aktivity môžu mať formu štúdií alebo projektov.

 

Oprávnené správne orgány:
- veľkomesto, mesto, či mesrská časť s minimálnym počtom obyvateľov 50 000,
- akékoľvek združenia alebo skupina správnych orgánov miestnych administratívnych jednotiek definovaných podľa stupňa urbanizácie ako veľkomesto, mesto či
mestská časť - cezhraničné združenia alebo zoskupenia, združenia alebo zoskupenia v rôznych regiónoch a/alebo členských štátoch. miest s celkovým počtom najmenej 50 000 obyvateľov.

 

Maximálna dĺžka trvania pre jednu inovačnú aktivitu sú 3 roky a poskytnutá suma nesmie byť vyššia ako 5 miliónov €. Miera spolufinancovania ERDF je maximálne 80%.

 

Tématický okruh: 
1. Kvalita ovzdušia
2. Obehové hospodárstvo
3. Kultúra a kultúrne dedičstvo
4. Demografická zmena

Kontaktné informácie

Visions Consulting, s.r.o.

Štefánikova 23 (Apollo)

917 01 Trnava

Slovenská republika

WEB: www.visions.cc

E-mail: info@visions.cc