Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-financovanie-projektov

Služby

Financovanie projektov

Pre projekty našich obchodných partenrov vyhľadávame a navrhujeme možnosti financovania zo zdrojov rozvojovej pomoci Európskej únie, štátneho rozpočtu, fondov cezhraničnej spolupráce, samosprávnych grantov či iných zdrojov.

 

Naše poradenstvo smerujeme k posúdeniu zdrojov reálnych možností podpory, ako z hľadiska dostupnosti a oprávnenosti financovania projektu, tak aj z hľadiska časových možností, pracnosti pri získavaní pomoci a nákladov súvisiacich s využitím príslušného zdroja pomoci. Pre klientov zabezpečujeme spracovanie príslušnej dokumentácie súvisiacej s prípravou žiadosti o podporu od pomoci pri formulovaní projektového zámeru až po podanie žiadosti a podporu pri ďalších administratívnych požiadavkách zo strany poskytovateľa v procese schvaľovania.