Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Úprava verejných plôch - parkovisko"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Predmet zmluvy: Činnosti v oblasti verejného obstarávania vzťahujúce sa na zadanie zákazky na práce postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky "Úprava verejných plôch - parkovisko"

 

Popis predmetu zmluvy:

  • konzultácie pri výbere metódy zadávania zákazky
  • konzultácie pri vypracovaní súťažných podkladov na základe podkladov od objednávateľa (podkladmi sú najmä technická špecifikácia predmetu zákazky, obchodné podmienky, požiadavky verejného obstarávateľa smerujúce k určeniu podmienok účasti a k spôsobu vyhodnotenia ponúk),
  • vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do relevantného vestníka (Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ),
  • poskytovanie súťažných podkladov záujemcom a vypracovanie potvrdenia o prevzatí súťažných podkladov,
  • vedenie zoznamu záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady,
  • vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisie na vyhodnotenie ponúk a čestných vyhlásení členov komisie na základe určenia členov komisie zo strany verejného obstarávateľa,
  • účasť zodpovedného zamestnanca poskytovateľa pri vyhodnocovaní ponúk ako člena komisie bez hlasovacieho práva na základe menovacieho dekrétu člena komisie,
  • preberanie ponúk a vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponúk pre uchádzačov,
  • spracovanie záznamu z otvárania ponúk vrátane prezenčných listín a vypracovanie sprievodných listov k zaslaniu záznamu z otvárania ponúk uchádzačom,
  • vypracovanie a odoslanie oznámení podľa §§ 41 a 136 zákona,
  • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na základe predložených žiadostí o účasť alebo ponúk, spracovanie záznamu o splnení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a vypracovanie oznámenia o vylúčení vylúčeným uchádzačom,
  • účasť na procese hodnotenia ponúk a kontrola predložených ponúk členom komisie,
  • spracovanie žiadostí o vysvetlenie a doplnenie ponúk v prípade potreby vysvetlenia a doplnenia ponúk zo strany uchádzačov a vyhodnotenie odpovedí na žiadosť o vysvetlenie a doplnenie ponúk,
  • spracovanie zápisnice o vyhodnotení ponúk,
  • spracovanie dokumentácie súvisiacej so žiadosťami o nápravu, resp. námietok,
  • vypracovanie oznámenia o úspešnosti, neúspešnosti, resp. vylúčení ponúk,
  • vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do relevantného vestníka (Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ).

 

Termín splnenia zmluvy: 26.2.2014

Predpokladaná hodnota zákazky: 188.647, 42 EUR bez DPH

Konečná hodnota zákazky: 98.295,91 EUR s DPH (81.913,26 EUR bez DPH)