Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Rekonštrukcia základnej školy"

Názov a sídlo odberateľa: Obec Ružindol, Ružindol č. 130, 919 61 Ružindol

Predmet zmluvy: Zadanie zákazky na stavebné práce postupom zadávania podlimitných zákaziek na predmet zákazky „Rekonštrukcia základnej školy“, vedúce k uzavretiu zmluvy o dielo postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.

 

Popis predmetu zmluvy:

 • konzultácie pri výbere metódy zadávania zákazky
 • konzultácie pri vypracovaní súťažných podkladov na základe podkladov od objednávateľa (podkladmi sú najmä technická špecifikácia predmetu zákazky, obchodné podmienky, požiadavky verejného obstarávateľa smerujúce k určeniu podmienok účasti a k spôsobu vyhodnotenia ponúk),
 • vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do relevantného vestníka (Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ),
 • poskytovanie súťažných podkladov záujemcom a vypracovanie potvrdenia o prevzatí súťažných podkladov,
 • vedenie zoznamu záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady,
 • vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisie na vyhodnotenie ponúk a čestných vyhlásení členov komisie na základe určenia členov komisie zo strany verejného obstarávateľa,
 • účasť zodpovedného zamestnanca poskytovateľa pri vyhodnocovaní ponúk ako člena komisie bez hlasovacieho práva na základe menovacieho dekrétu člena komisie,
 • preberanie ponúk a vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponúk pre uchádzačov,
 • spracovanie záznamu z otvárania ponúk vrátane prezenčných listín a vypracovanie sprievodných listov k zaslaniu záznamu z otvárania ponúk uchádzačom,
 • vypracovanie a odoslanie oznámení podľa §§ 41 a 136 zákona,
 • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na základe predložených žiadostí o účasť alebo ponúk, spracovanie záznamu o splnení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a vypracovanie oznámenia o vylúčení vylúčeným uchádzačom,
 • účasť na procese hodnotenia ponúk a kontrola predložených ponúk členom komisie,
 • spracovanie žiadostí o vysvetlenie a doplnenie ponúk v prípade potreby vysvetlenia a doplnenia ponúk zo strany uchádzačov a vyhodnotenie odpovedí na žiadosť o vysvetlenie a doplnenie ponúk,
 • spracovanie zápisnice o vyhodnotení ponúk,
 • spracovanie dokumentácie súvisiacej so žiadosťami o nápravu, resp. námietok,
 • vypracovanie oznámenia o úspešnosti, neúspešnosti, resp. vylúčení ponúk,
 • vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do relevantného vestníka (Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ).

 

Termín splnenia zmluvy: 5.3.2014

Predpokladaná hodnota zákazky: 47.453,61 EUR bez DPH

Konečná hodnota zákazky: 43.489,77 EUR s DPH (36.241,48 EUR bez DPH)