Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Štúdia realizovateľnosti projektu na zosúladenie skutočných druhov pozemkov s evidenciou katastra nehnuteľností

Názov a sídlo odberateľa: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Predmet zmluvy: Vypracovanie "Štúdie realizovateľnosti projektu na zosúladenie skutočných druhov pozemkov s evidenciou katastra nehnuteľností".

 

Popis predmetu zmluvy:

  • definovanie a stanovenie rozsahu pozemkov, ktoré sú v nesúlade s evidenciou katastra nehnuteľností,
  • posúdenie možnosti využitia informačno-komunikačných prostriedkov (predovšetkým geografických informačných systémov) na procese zosúladenia druhu pozemkov s evidenciou registra „C“ KN,
  • návrh systému realizačného postupu pri tomto procese,
  • riešenie tzv. bielych plôch, teda poľnohospodárskych pozemkov porastených lesnými drevinami.

Termín splnenia zmluvy: 30.4.2014

 

Biele plochy