Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-referencie

Referencie

Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt "Elektronické služby mesta Považská Bystrica"

Názov a sídlo odberateľa: Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

Predmet zmluvy: Poskytovanie poradenských služieb pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok a súvisiacej dokumentácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP „Elektronizácia služieb miest – „eMestá““, Operačný program Informatizácia spoločnosti, kód výzvy OPIS-2013/1.2/05

 

Popis predmetu zmluvy:

  • konzultácie pri vypracovaní žiadosti o NFP,
  • konzultácie pri spracovaní rozpočtu pre žiadosť o NFP,
  • konzultácie pri príprave povinných príloh k žiadosti o NFP,
  • konzultácie k formálnej úprave dokumentov a žiadosti o NFP podľa podmienok, určených vo Výzve.

 

Termín splnenia zmluvy: 21.8.2013

Zdroj financovania: Operačný program Informatizácia spoločnosti, opatrenie 1.2, kód výzvy OPIS-2013/1.2/05

Celkový rozpočet projektu: 876.814,03 EUR

Výška NFP: 832.973,33 EUR

Stav žiadosti o NFP: schválená