Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

Kód: OPKZP-PO2-SC211-2019-54

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 31.12.2019 (1. kolo), 30.04.2020 (2. kolo), v intervale 4 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola (3. - n. - kolo)


Oprávnený žiadateľ:
• subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie

Oprávnené aktivity:
E. Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy.

Výstupom hlavnej aktivity musia byť nasledujúce metodiky/usmernenia:
– socioekonomické metódy a nástroje pre integrované hodnotenie adaptačných opatrení a
– nástroje pre rozhodovací proces - praktická príručka pre investorov.

Vyššie uvedené výstupy musia vytvárať metodický rámec pre realizáciu adaptačných opatrení zohľadňujúcich neistoty budúceho vývoja zmeny klímy.

Oprávnené miesto realizácie:
Celé územie Slovenskej republiky(celý región NUTS I).