Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Kód: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Operačný program: Ľudské zdroje

Termín uzávierky: 28.10.2019 (1. kolo); 15.01.2019 (2. kolo); bude zverejnený na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/ (3. kolo)

Oprávnený žiadateľ:
• samosprávny kraj ako zriaďovateľ strednej školy
• akademický sektor - stredné školy, konverzatóriá

Oprávnené aktivity:
• tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce

Cieľová skupina:
• žiaci ZŠ a SŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane marginalizovaných komunít
• pedagogickí a odborní zamestnanci (voliteľná cieľová skupina)

Oprávnené miesto realizácie:
• celé územie Slovenska