Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Kód: OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: 29.11.2019 (1. kolo); 28.02.2020 (2. kolo); posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Oprávnený žiadateľ:
• podnikateľský sektor
• neziskový sektor

Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP:
• Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest, najmä pre znevýhodnené a zraniteľné osoby

V rámci špecifického cieľa 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja:
• Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania a využívania sociálnych inovácií.

Hlavná aktivita: Využívanie sociálnych inovácií v prostredí MSP, ktorej predmetom musí byť nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, resp. pri inovácii produkčného procesu alebo služieb.

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity je realizácia sociálnej inovácie v prostredí MSP.

Oprávnené miesto realizácie:
Oprávneným územím je územie celej SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach.