Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Prebiehajúce verejné obstarávanie

 • Zníženie energetickej náročnosti MŠ 9. mája v Bánovciach nad Bebravou

  Dátum zaslania 12. 07. 2016

  Projekt rieši stavebnú obnovu budov zateplením tehlových obvodových stien hr. 450mm kontaktným zatepľovacím systémom z penového polystyrénu hr. 120mm. Strecha je plochá a bude dodatočne zateplená polystyrénom hr. 200mm. Budova je centrálne vykurovaná a po zateplení sa uvažuje s vyregulovaním vykurovacej sústavy. Výmenou svietidiel sa sleduje úspora elektrickej energie. Tieto stavebné úpravy majú za cieľ jednak dosiahnuť úspory v spotrebe energií a tiež revitalizáciu architektonického vzhľadu budov.

 • Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor Zavar

  Dátum zaslania 07. 06. 2016

  Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor Zavar, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2016, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky.

 • Zberný dvor Zavar

  Dátum zaslania 01. 06. 2016

  Predmetom zákazky je obstaranie stavby projektu Zberný dvor Zavar, ktorý je zameraný na rozšírenie zberného miesta a následne vyseparovanie zložiek odpadu. Hlavným cieľom projektu je rozvoj odpadového hospodárstva v obci Zavar, prípadne zapojenie ďalších obcí do separovania odpadov.

 • Rekonštrukcia kolkárne Rakovice na spoločenskú miestnosť

  Dátum zaslania 20. 01. 2016

  Predmetom zákazky je rekonštrukcia kolkárne na spoločenskú miestnosť. Stavba sa nachádza na parcele č. 806/ 51, 811/ 18, 20 v Rakoviciach. Jedná sa o jednopodlažnú stavbu bez podpivničenia, prestrešenú plochou strechou, ktorá má časť jednej obvodovej steny spoločnú s vedľajšou požiarnou zbrojnicou. Situovaná je v centrálnej časti obce, na rovinatom teréne. Pôdorys objektu tvoria dva obdĺžniky konštrukčný dvojtrakt.

 • Vybudovanie kanalizácie v obci Bašovce

  Dátum zaslania 18. 01. 2016

  Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie pre bezpečné odvádzanie splaškových odpadových vôd produkovaných v obci Bašovce a ich likvidácia v existujúcej COV Piešťany, s využitím vybudovaného výtlačného potrubia spoločného pre združenie obcí na trase Podolie-Piešťany. Celá stavba kanalizácie je navrhovaná v intraviláne obce Bašovce.

 • ZDS administratívnej budovy č. 12 (bývalý dom služieb) – prestavba, adaptácia na byty v II. N.P. a III. N.P. - Mesto Vrbové

  Dátum zaslania 14. 01. 2016

  Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy bývalého domu služieb na Nám. sv. Cyrila a Metoda v centre Vrbového a adaptáciu jeho II a III.NP na byty.

 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie k futbalovému štadiónu v obci Očkov

  Dátum zaslania 08. 01. 2016

  Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie k futbalovému štadiónu v obci Očkov. Rekonštrukciou verejný obstarávateľ požaduje uložiť asfaltový betón a odvodniť jednostranne do vegetačných tvárnic so vsakovacím drénom.

 • Výstavba komunikácie s jednostranným chodníkom a verejným osvetlením - obec Potvorice

  Dátum zaslania 08. 01. 2016

  Predmetom zákazky je vybudovanie dopravnej infraštruktúry k rodinným domom v rámci riešeného územia v obci Potvorice. Dopravná infraštruktúra bude pozostávať z prístupovej komunikácie k cyklotrase s jednostranným chodníkom pre peších a verejným osvetlením.

 • Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu - Obec Hlboké nad Váhom

  Dátum zaslania 28. 12. 2015

  Predmetom projektu zateplenia a stavebných úprav je jestvujúci objekt kultúrneho domu s prevádzkovou časťou obecného úradu, ktorý sa nachádza v centre obce Hlboké Nad Váhom, okr. Bytča. Stavba je murovaná so šikmou strechou čiastočne podpivničená s prízemím, čiastočným poschodím a podkrovím osadená v rovinatom teréne. Jestvujúci stav stavby vykazuje čiastočné poruchy prvkov krátkodobej životnosti -strešného plášťa a klampiarskych konštrukcii. Aktuálnou a akútnou požiadavkou je požiadavka na zníženie energetickej bilancie stavby pomocou zateplenia. Ďalšou požiadavkou je výmena - nová strešná krytina celej strechy, ktorá vykazuje poruchy zatekania priestorov podkrovia a súvisiaca kompletná výmena klampiarskych konštrukcii a bleskozvodu.

 • Rekonštrukcia obecného domu - Obec Liptovská Anna

  Dátum zaslania 28. 12. 2015

  Predmetom zákazky je rekonštrukcia obecného domu, ktorý je situovaný v centre obce Liptovská Anna. Ide o rekonštrukciu objektu bývalého kultúrneho domu, ktorý vzhľadom k dlhodobejšiemu nevyužívaniu chátral a je potrebné ho zrekonštruovať za účelom efektívneho spoločenského využitia obyvateľov obce.

 • Areál športu a oddychu - Obec Maršová Rašov

  Dátum zaslania 28. 12. 2015

  Navrhovaný areál športu a oddychu sa nachádza v obci Maršová Rašov. V areály sa nachádza: futbalové ihrisko s tribúnou, multifunkčné ihrisko, fit park, prestrešené sedenie pre viacero ľudí. Areál bude doplnený o nové detské ihrisko( SO 01), predajný stánok zo smrekového masívu (SM) (SO 02), oplotenie so vstupnými bránami (SO 03), tribúnu (SO 04), altánok so sedením pri detskom ihrisku (SO 05), altánok so sedením pri multifunkčnom ihrisku (SO 06) a nový chodník pešia zóna (SO 07).

 • Zateplenie kultúrneho domu - Obec Jablonové

  Dátum zaslania 28. 12. 2015

  Účelom zateplenia je zníženie energetickej náročnosti objektu, zvýšenie komfortu prevádzky a predĺženie životnosti stavebných konštrukcií objektu. Celý obvodový plášť sa navrhuje zatepliť použitím kontaktného zatepľovacieho systému na báze polystyrénu. Povrchovú úpravu zatepľovacieho systému bude tvoriť tenkovrstvá fasádna omietka. Stropy podstrešných priestorov využívaných ako skladovacie priestory sa navrhujeme zatepliť tepelnou izoláciou s polystyrénu EPS, ostatné stropy podstrešných priestorov minerálnou vlnou. Drevené výplne otvorov v obvodových stenách budú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom.

 • Zlepšenie teplotechnických parametrov stavby Kultúrny dom Hrnčiarovce nad Parnou

  Dátum zaslania 18. 12. 2015

  Predmetom zákazky je zlepšenie teplotechnických parametrov existujúceho objektu Kultúrneho domu v obci Hrnčiarovce nad Parnou, čo znamená zateplenie obvodového plášťa budovy, výmenu výplní dverných a okenných otvorov v plášti. Cieľom zákazky je znížiť tepelné straty a prevádzkové náklady na kúrenie a v konečnom dôsledku aj zlepšenie životného prostredia.

 • Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) - Ministerstvo životného prostredia SR

  Dátum zaslania 18. 12. 2015

  Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 18 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými cieľmi zákazky sú: - získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, - vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie, - odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží, - obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí, - odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, - zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, - vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie, - zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít. Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

 • Originálne tonery a tonerové náplne - Ministerstvo kultúry SR

  Dátum zaslania 11. 12. 2015

  Predmetom zákazky je dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov a tonerových náplní do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení: typu Hewllet Packard, Lexmark, Ricoh, Epson, Canon, Gepart, Konica Minolta, Kyocera, Oki, Olivetti, Panasonic, Samsung, Sharp, Xerox, Zebraa Toshiba, pre Ministerstvo kultúry SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedené v bode I.4 tohto oznámenia. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch. Dodanie originálnych alebo kompatibilných tonerov a tonerových náplní musí spĺňať nasledovné požiadavky: Tonery a tonerové náplne musia byť dodané od oprávnených predajcov výrobkov požadovaných typov zariadení, musia spĺňať všetky znaky dané výrobcom pre príslušný požadovaný typ zariadenia, obaly musia byť neporušené, nepoškodené, doporučené a schválené výrobcami požadovaných vytypovaných zariadení. Tonery a tonerové náplne musia spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov, uvedených typov zariadení. Tonery a tonerové náplne nesmú byť repasované ani vyrábané iným výrobcom ako ekvivalentné náhrady. Súčasne sa požaduje v predmete zákazky aj ekologická likvidácia prázdnych obalov z dodaných tonerov v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť počty jednotlivých položiek predmetu zákazky resp. neodobrať predpokladané počty tonerov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 rámcovej dohody.

 • Rekonštrukčné práce – Klobučnícka č.7 - Ministerstvo životného prostredia SR

  Dátum zaslania 15. 10. 2015

  Práce pozostávajú z opravy poškodenej omietky, nového náteru fasády, výmeny strešnej krytiny, klampiarskych prvkov, opravy komínových telies,náteru zámočníckych výrobkov a výmeny vnútorných rozvodov zdravotechniky a kanalizácie. Pri prácach bude potrebné dodržať všetky špecifické podmienky stanovené rozhodnutím KPÚ BA nakoľko objekt je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod evidenčným číslom 723/1.

 • Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Ministerstvo životného prostredia

  Dátum zaslania 12. 10. 2015

  Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby v priestoroch verejného obstarávateľa. Predmet zákazky sa skladá z položiek vyplývajúcich z miesta poskytovania služby.

 • ZDRAVOTNÉ STREDISKO - zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy - Obec Veľké Ripňany

  Dátum zaslania 07. 10. 2015

  Predmetom zákazky je zníženie spotreby energie budovy zdravotného strediska jeho rekonštrukciou. Rekonštrukcia pozostáva najmä zo zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strešného plášťa a výmeny okien zdravotného strediska.

 • Revitalizácia verejných priestranstiev - Obec Veľké Kostoľany

  Dátum zaslania 08. 09. 2015

  Predmetom zákazky je rekonštrukcia povrchov komunikácií vo obci Veľké Kostoľany, ktorá sa skladá z obnovy asfaltového povrchu jednotlivých komunikácií v rozsahu 100 % plochy, nakoľko tieto sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Na miesta, kde si to bezpečnosť cestnej premávky vyžaduje je navrhnuté dobudovanie nových úsekov chodníkov. Ďalej je súčasťou predmetu zákazky úprava verejného priestranstva s prvkami verejnej zelene a návrhom rastlinného sortimentu pre verejnú zeleň a rekonštrukcia nevyhovujúcich autobusových zastávok v dotyku s priestorom revitalizovanej zelene.

 • Informačný systém odpadového hospodárstva - Ministerstvo životného prostredia SR

  Dátum zaslania 07. 09. 2015

  Predmetom zákazky je návrh, vývoj, implementácia a dodávka integrovaného informačného systému Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len ISOH), ktorý zabezpečí elektronizáciu služieb v oblasti odpadového hospodárstva, zároveň umožní zhromažďovanie a následné spracovávanie všetkých relevantných údajov o odpadoch podľa jednotlivých prúdov odpadov a ich poskytovanie v stanovenom rozsahu, pričom sa požaduje vytvorenie prostredia pre efektívnu elektronickú komunikáciu, ktorá musí zabezpečiť: - vybudovanie portálu ako jednotného prístupového bodu k elektronickým službám odpadového hospodárstva. Portál bude okrem externých používateľov, ktorými sú všetci pôvodcovia odpadov v podmienkach Slovenskej republiky určený aj pre interných používateľov, ktorí budú mať prístup k jednotlivým systémovým modulom ISOH prostredníctvom interného portálu. Takto vybudovaný portál musí vytvoriť rozhranie, prostredníctvom ktorého budú sprístupnené informačné aj komunikačné elektronické služby odpadového hospodárstva externým používateľom, pričom sa vyžaduje integrácia na vybrané národné registre a systémové moduly ÚPVS s implementáciou ochranných prvkov pôsobiacich na sieťovej vrstve vrátane ochrany perimetra s poskytovanou funkcionalitou na detekciu prienikov. - vytvorenie elektronického komunikačného rozhrania pre podporu plnohodnotnej zabezpečenej elektronickej komunikácie v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré musí mať otvorenú architektúru umožňujúcu elektronizáciu ako aj ďalší rozvoj vrátane možnosti efektívneho zakomponovania meniacich sa požiadaviek na procesy poskytovania podpory v oblasti odpadového hospodárstva a zároveň zabezpečí integráciu vnútorných informačných systémov prostredníctvom integračnej vrstvy ako aj vytvorenie integračného rozhrania pre informačné systémy tretích strán. Preto sa požaduje vybudovanie centralizovanej správy bezpečnostných mechanizmov na jednotlivých komponentoch ISOH vrátane vybudovania centrálneho monitoringu bezpečnosti, ktorý monito

 • Dodávka nábytku - Ministerstvo životného prostredia

  Dátum zaslania 25. 08. 2015

  Predmetom zákazky je kúpa kancelárskeho nábytku pre potreby verejného obstarávateľa.

 • Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti - Ministerstvo kultúry SR

  Dátum zaslania 30. 07. 2015

  Dodávka zemného plynu vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb, preprava a prevzatie zodpovednosti za odchýlku plynu pre odberné miesta v správe MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci celého územia Slovenskej republiky v ročnom predpokladanom objeme 26 565 MWh.