Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

INTERREG V-A SK – ČR

Kód: -

Operačný program: INTERREG V-A SK – ČR

Termín uzávierky: 10.09.2019

Oprávnený žiadateľ:
- len PO osoby so sídlom v oprávnenom území Programu Interreg V-A SK-CZ v SR alebo ČR, ktoré spĺňajú nasledovnú právnu formu:
• štát a jeho organizačné zložky
• územná samospráva a jej organizačné zložky
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
• vysoké školy s výskumnými pracoviskami
• výskumné inštitúcie
• podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky
• mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov
• komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí), ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov
• Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Pri podnikateľských subjektoch sú oprávnené:
- právnické osoby podľa písm. a), ods. 2 § zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
- právnické osoby podľa § 118 -148 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a dle zákona č. 90/2012 Sb. o Obchodních korporacích ve znění dalších předpisů.

Oprávnení partneri
Oprávnenosť partnera s finančnou účasťou na žiadosti o NFP:
• podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky (MSP)
• výskumné inštitúcie
• komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí)
• mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
• územná samospráva a jej organizačné zložky
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou, združením obcí
• Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Strategický partner projektu nie je povinný predkladať povinné prílohy ŽoNFP. Strategický partner podpisuje dohodu o spolupráci partnerov na projekte a nemôže vystupovať ako hlavný cezhraničný partner projektu.

Oprávnené aktivity:
Typ aktivity A) Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercializácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy).
Typ aktivity B) Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora a včasnú orientáciu výskumných a vývojových aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti .
Typ aktivity C) Príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych inovačných stratégiách (obdobných dokumentoch).
Typ aktivity D) Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne.

Oprávnené miesto realizácie:
V SR územie Trnavského kraja, Trenčianskeho kraja, Žilinského kraja.
V ČR územie Zlínského kraja, Moravskosliezského kraja, Juhomoravského kraja.