Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Kapitalizácia prostredníctvom koordinácie

Kód: -

Operačný program: INTERREG CENTRAL EUROPE

Termín uzávierky: 05.07.2019

Oprávnený žiadateľ:
• Národné, regionálne a miestne verejné orgány (vrátane Európskeho zoskupenia územnej spolupráce podľa čl. 2(16) Usmernenia (EU) č. 1303/2013);
• Súkromné inštitúcie vrátane súkromných spoločností, ktoré majú právnu subjektivitu;
• Medzinárodné organizácie konajúce podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu Interreg CENTRAL EUROPE alebo (s obmedzeniami) podľa medzinárodného práva.

Oprávnené aktivity:
• musia sa jasne zamerať na jednu zo siedmych tém, ktoré boli zvolené pre štvrtú výzvu,
• musia koordinovať využívanie výstupov a výsledky získané z najmenej dvoch projektov financovaných programom Interreg CENTRAL EUROPE (aj keď patria k rôznym témam) a z aspoň jedného tematicky relevantného projektu financovaného programom priamo riadeným Európskou komisiou (napr. Horizont 2020, Creative Europe a pod.)

Oprávnené miesto realizácie:
• Asimilovaní partneri, t.j. nemecké a talianske národné verejné orgány a subjekty, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti programu.
• Partneri EÚ mimo oblasti programu CENTRAL EUROPE (tzv. "20%ný partneri"), t.j. organizácie, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti programu, ale v rámci Európskej únie.
• Partneri z tretích krajín, t.j. inštitúcie nachádzajúce sa v krajinách mimo EÚ. Partneri z krajín mimo EÚ nedostanú finančné prostriedky z EFRR v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.