Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora pracovných miest

Kód: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Operačný program: Ľudské zdroje

Termín uzávierky: 31.01.2019 (1. kolo); 29.03.2019 (2. kolo); 29.05.2019 (3. kolo) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ:
• zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

Oprávnené aktivity:
„Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti UoZ zameraná na zlepšenie ich postavenia na trhu práce“.

Hlavnou povinnou aktivitou každého projektu je: Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce, ktorá sa vykonáva v dvoch na seba nadväzujúcich častiach:
1. Vyhľadávanie a výber UoZ a ZUoZ.
2. Zamestnávanie UoZ a ZUoZ s možnosťou využitia mentorskej a tútorskej činnosti.

Oprávnené miesto realizácie:
Pre realizáciu projektu je oprávnené územie menej rozvinutých regiónov SR, t.j. územie SR, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.