Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Úspešná certifikácia spoločnosti

Prvoradým cieľom našej spoločnosti pri realizácii konzultačných a vzdelávacích služieb je spokojnosť zákazníkov. Preto kvalitu chápeme ako systematický a komplexný súbor spoľahlivých poskytovaných služieb s ohľadom na životné prostredie. Tento prístup bol motívom pre zavedenie integrovaného manažérskeho systému podľa noriem STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005 s platnosťou certifikátov od 6.6.2014.

 

Dodržiavanie noriem STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005 doplnené právnymi a inými požiadavkami považujeme za základ pri riadení našej spoločnosti. Snažíme sa o zvyšovanie kvality a minimalizáciu znečisťovania životného prostredia, ktoré by boli dôsledkom našich činností. Našim zamestnancom je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, ktoré sa týkajú otázok v oblasti kvality a životného prostredia. Všetky užitočné návrhy a opatrenia v tejto oblasti sú akceptované a podporované. Vedenie firmy Visions, s.r.o. vyžaduje zodpovedný prístup ku kvalite a environmentu od všetkých svojich zamestnancov a subdodávateľov.

Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 Certifikát environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005