Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Kód: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: 1.hodnotiace kolo: 29.06.2018, 2.hodnotiace kolo: 31.08.2018

Oprávnený žiadateľ
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri;
b) osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia,
ktoré sú:
• registrované na území SR a zároveň
• od vzniku, ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň
• ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP a zároveň
• sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákona.


Oprávnené aktivity
A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);
A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.