Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora elektromobility

Kód: J1 Podpora elektromobility

Operačný program: Environmentálny fond

Termín uzávierky: 02.05.2018

Oprávnený žiadateľ
Žiadatelia, ktorí môžu Environmentálny fond žiadať o podporu vo forme dotácie na projekty na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu sú definovaní nasledovne:
a) Obec - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
b) Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.


Oprávnené náklady
- nákup elektromobilu, ktorý bude využívaný na činnosti nehospodárskeho charakteru.