Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Kód: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Termín uzávierky: 08.06.2018

Oprávnený žiadateľ
Pri PZ je oprávneným žiadateľom subjekt územnej samosprávy – obec, VÚC.

Pri predkladaní žiadosti o NFP oprávneným žiadateľom bude:
• subjekty územnej samosprávy obec, VÚC – platí v prípade, ak v PZ je ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená zmluva o partnerstve;
• nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v znení neskorších predpisov, zakladateľom ktorej je obec alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ bude ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.


Oprávnené aktivity
A.) výstavba nových budov,
B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
D.) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
F.) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
G.) budovanie bezbariérových prístupov,
H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.