Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie inteligentných riešení na území obcí a miest - Manažment vôd

Kód: 1941/2018/OFN-1

Operačný program: SRIN 1/2018

Termín uzávierky: (30.04.2018 do 14:00 hod.) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe výzvy môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky.


Oprávnené výdavky
Oprávnené výdavky sú:
a) Výdavky vynaložené príjemcom počas realizácie aktivít oprávnených projektov
b) Výdavky na vývoj, implementáciu a testovanie inovatívneho riešenia
c) Výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a navzájom sa neprekrývajú s iným oprávneným výdavkom, na ktorý sa poskytne iná dotácia, grant, či iná forma podpory od akéhokoľvek poskytujúceho orgánu