Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Kód: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: 1. hodnotiace kolo: 30.06.2018 (zmena: 31.07.2018), 2. hodnotiace kolo: 30.09.2018

Oprávnený žiadateľ
• subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby


Oprávnené aktivity
A. Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky

V rámci uvedeného typu aktivity bude podpora zameraná na podaktivitu:
A1 Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie;