Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Kód: INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO

Operačný program: PROGRAM INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO 2014 - 2020

Termín uzávierky: 30.04.2018

Oprávnený žiadateľ
• štát a jeho organizačné zložky,
• územná samospráva a jej organizačné zložky,
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
• profesijné vzdelávacie inštitúcie, vedecké a výskumné organizácie, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, vysoké školy , európske zoskupenia územnej spolupráce.


Oprávnené aktivity
• Spoločné programy/iniciatívy cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov v sektore vzdelávacích inštitúcií profesijnej a odbornej prípravy (napr. cezhraničné programy/iniciatívy profesijného a odborného vzdelávania realizované na školách, stáž, vzdelávanie a odborná príprava pilotné a štipendijné programy, študijné pobyty pre žiakov a študentov v odborných vzdelávacích zariadeniach/ stredných školách).
• Spoločné tvorenie a reklama ponuky profesijného a odborného vzdelávania, Implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integráciea obyvateľskej účasti, zdokonaľovanie cezhraničného územia ako funkčnej oblasti; kurzy, postgraduálne štúdium, programy a školenia.
• Cezhraničná výmena dobrej praxe v oblasti implementácie programov/iniciatív profesijného a odborného vzdelávania a modelových riešení v oblasti systému stredoškolského a nepretržitého vzdelávania, a taktiež dobrej praxe v oblasti spravovania vzdelávania a financovania systému školstva.
• Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania (napr. mapovanie súčasných problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie spoločných vzdelávacích procesov, aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami v rámci stáží a odborného vzdelávania).