Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

Kód: INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO

Operačný program: PROGRAM INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO 2014 - 2020

Termín uzávierky: (30.04.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
• štát a jeho organizačné zložky,
• územná samospráva a jej organizačné zložky,
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
• neziskové mimovládne organizácie,
• európske zoskupenia územnej spolupráce,
• vedecké a výskumné organizácie.


Oprávnené aktivity
• Navrhnutie integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy, vrátane, napr.: koordinácie cestovných poriadkov, spoločných cestovných lístkov, systému služieb pre cestujúcich, automatov na cestovné lístky; informačných a reklamných kampaní, sprievodcov, spoločných viacjazyčných letákov, máp a označení zastávok, viacjazyčných informačných systémov pre cestujúcich na zastávkach a železničných staniciach, návrhov viacjazyčných internetových stránok umožňujúcich výber správneho cestovného lístka, internetových a mobilných vyhľadávačov, atď.
• Vytvorenie cezhraničnej mapy a koordinácia prepojení; rozvoj multimodálneho systému dopravy priaznivého voči prírodnému prostrediu v rámci funkčného územia; využitie dostupných a vytvorenie nových produktov IT, umožňujúcich napr. výber správneho cestovného lístka, internetové a mobilné vyhľadávače.
• Projekty multimodálnych prepojení z oblasti verejného systému osobnej dopravy, napr. výstavba parkovacích zariadení typu “Park & Ride”.