Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Kód: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Operačný program: Ľudské zdroje

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 23.04.2018, 2. hodnotiace kolo 14.08.2018, 3. hodnotiace kolo 14.11.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
- zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
- obce, mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
- VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
- občianske združenia
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
- nadácie
- záujmové združenia právnických osôb
- združenia miest a obcí
- štátne rozpočtové organizácie
- štátne príspevkové organizácie


Oprávnené aktivity
1. Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy
2. Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce
3. Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou
4. Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, s dôrazom na MSP
5. Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie;
6. Podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov verejnej správy o všetkých skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie, podpora profesionálneho správania zamestnancov VS prostredníctvom školení a vzdelávania;
7. Podpora zamestnávateľov a inštitúcií pri predchádzaní diskriminácii, zavádzaní manažmentu rozmanitosti a vzdelávania k nim, vrátane uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení.