Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Kód: OPKZP-PO1-SC141-2015-7

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: otvorená výzva, uzávierky hodnotiacich kôl: 29.2.2016, následne každé 4 mesiace

Oprávnení žiadatelia

1. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka , ktorá plánuje realizovať oprávnené projekty v zmysle uvedených schém,

2. subjekt, ktorý sa stáva účastníkom hospodárskej súťaže - všetky subjekty nespadajúce do bodu 1, ktoré vykonávajú hospodársku (nielen podnikateľskú) činnosť a sú účastníkmi hospodárskej súťaže (umiestňujú tovary alebo služby na trh) v tých hospodárskych oblastiach, do ktorých je zameraná pomoc podľa uvedených schém, bez ohľadu na ich právnu formu a spôsob financovania.

Oprávnené aktivity

V rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity:

A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe

V rámci uvedenej aktivity budú podporované výlučne:

• inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä odlučovacích zariadení a iných koncových technológii (napr. tkaninové filtre, elektrostatické odlučovače a pod.);

• opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.