Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Kód: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 30.04.2018, 2. hodnotiace kolo 31.07.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri;
b) osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnené aktivity
V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:
• Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom
zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch

Hlavná aktivita:
• podpora inteligentných inovácií

Predmet aktivity:
• nákup dlhodobého majetku, za účelom implementácie niektorého/ých prvkov inteligentných riešení v
rámci existujúcej prevádzky podniku alebo jeho funkčného celku