Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Využívanie inovačného potenciálu

Kód: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Operačný program: INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA

Termín uzávierky: (16.04.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ/partner
Žiadateľmi/Partnermi v rámci tejto výzvy môžu byť len právnické osoby so sídlom v oprávnenom území Programu Interreg V-A SK-CZ v SR alebo ČR, ktoré spĺňajú nasledovnú právnu formu:
• štát a jeho organizačné zložky
• územná samospráva a jej organizačné zložky
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
• vysoké školy s výskumnými pracoviskami
• výskumné inštitúcie
• podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky
• mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov
• komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí), ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov
• Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Oprávnené aktivity
Typ aktivity A) Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercionalizácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy).
Typ aktivity B) Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora a včasnú orientáciu výskumných a vývojových aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti.
Typ aktivity C) Príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych inovačných stratégiách (obdobných dokumentoch).
Typ aktivity D) Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne.