Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Rozvoj sektorových zručností

Kód: OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Operačný program: Ľudské zdroje

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 23.03.2018, 2.hodnotiace kolo 13.06.2018, 3.hodnotiace kolo 13.09.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ

• štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
• obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
• VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
• zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

Oprávnené aktivity

A. zamerané na UoZ / ZUoZ
Aktivita 1. Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností UoZ / ZUoZ – povinná;
Aktivita 2. Podpora rozvoja pracovných zručností UoZ / ZUoZ – dobrovoľná.

B. zamerané na zamestnancov
Aktivita 3. Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov – povinná,
Aktivita 4. Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov – dobrovoľná.