Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

Operačný program: INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA

Termín uzávierky: (06.04.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ/partner

• štát a jeho organizačné zložky
• územná samospráva a jej organizačné zložky
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
• mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
• záujmové združenia právnických osôb
• okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
• Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)


Oprávnené aktivity

Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne

Typ aktivity D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov).