Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

INICIATÍVY URBAN INNOVATIVE ACTIONS - 3. výzva na predloženie návrhov

Kód: UIA

Operačný program: INICIATÍVY URBAN INNOVATIVE ACTIONS

Termín uzávierky: (30.03.2018, 14:00) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ

1 kategória:
• Obce/magistráty
• Organizované aglomerácie

2 kategória:
• združenia/zoskupenia správnych orgánov bez právneho štatútu organizovaných aglomerácií

Tematické okruhy (Navrhované témy):
• Téma 01 - Prispôsobovanie sa klimatickým zmenám = Adaptation Climate Change
• Téma 02 - Kvalita ovzdušia = Air Quality
• Téma 03 - Bývanie = Housing
• Téma 04 - Pracovné miesta a zručnosti v miestnom hospodárstve = Jobs and Skills in the local economy