Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

Kód: OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 30.04.2018, 2. hodnotiace kolo 31.08.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ

A. obec alebo združenie obcí
B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí;
E. združenie právnických osôb , ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.


Oprávnené aktivity

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov