Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Kód: OPKZP-PO3-SC313-2017-31

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 28.02.2018, 2. hodnotiace kolo 30.04.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ/partner
- zložky integrovaného záchranného systému,
- štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
- subjekty územnej samosprávy,
- združenia fyzických alebo právnických osôb,
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby


Oprávnené aktivity
Aktivita A: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.

V rámci uvedenej oprávnenej aktivity budú podporené tieto podaktivity:
A1: Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni;
A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu;
A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti.