Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Kód: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Operačný program: Ľudské zdroje

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 28.02.2018, 2. hodnotiace kolo 31.05.2018, 3. hodnotiace kolo 31.08.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
- zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
- poskytovatelia sociálnych služieb
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou
- záujmové združenia právnických osôb, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou
- občianske združenia, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou
- nadácie, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou


Oprávnené aktivity
Podpora výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.

Povinnou aktivitou každého projektu je:
Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím.