Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kód: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: otvorená výzva - 15.1.2016 a 15.3.2016 najbližšie uzávierky hodnotiacich kôl

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo 7.12.2015 v rámci OP Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie projektov zameraných na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov.

Termín vyhlásenia výzvy: 7.12.2015
Termín uzávierky: otvorená výzva – do vyčerpania alokácie
Uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2016: 15.01.2016, 15.03.2016, následne každé 2 mesiace

Oprávnení žiadatelia

• subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, Fond národného majetku SR a Slovenský pozemkový fond
• subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
• verejnoprávne ustanovizne – subjek vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods.2 § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Oprávnené aktivity:

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
• modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
• inštalácia systémov merania a riadenia;
• zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom;
• inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.