Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

Kód: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09

Operačný program: Výskum a inovácie

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 31.01.2018, 2. hodnotiace kolo 30.03.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro-, malé a stredné podniky :
Fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zmení neskorších predpisov, t.j.:
• Osoby zapísané v obchodnom registri;
• Osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
• ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov.


Oprávnené aktivity
Oprávneným typom aktivity v rámci výzvy je Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky.
Žiadateľ ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP.
Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity:
A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo
B. Posúdenie zhody výrobkov