Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Seed Money Facility

Kód: Interreg – DANUBE

Operačný program: Interreg – DANUBE

Termín uzávierky: (07.12.2017) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
• miestne, regionálne a národné verejné/verejnoprospešné inštitúcie (vrátane Európskeho zoskupenia územnej spolupráce podľa čl. 2(16) Usmernenia (EU) č. 1303/2013)
• medzinárodné organizácie
• súkromné (neziskové) subjekty
Princíp vedúceho partnera (Lead Partner / LP): Vedúci partner zodpovedný za predloženie formulára žiadosti musí byť umiestnený na území členského štátu EÚ v oblasti programovej oblasti.


Oprávnené aktivity
Azyl, budovanie, zamestnanosť, vzdelávanie, vnútorný trh, biotechnológia, chémia, služby, energetika, rozvojová spolupráca, rozširovanie EÚ, potraviny a zdravá výživa, európske občianstvo, financie, rybolov, história, výskum, zdravie, obchod, rovnosť práv, priemysel , Infraštruktúra, inovácia, spravodlivosť, budovanie kapacít, klímy, prevencia pred katastrofami, mládež, malé a stredné podniky, umenie a kultúra, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, ľudia so zdravotným postihnutím a osobitné potreby, médiá, ľudské práva, biodiverzita, verejné obstarávanie, regionálny rozvoj, zdroje, riadenie rizík, bezpečnosť, sociálne a humanitné vedy, sociálne záležitosti, šport, rozvoj mesta, dane, technológie, telekomunikácie, konkurencieschopnosť