Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Kód: IROP-PO5-SC511-2017-23

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 30.11.2017, . hodnotiace kolo 19.01.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
• miestne akčné skupiny - združenia založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorým bol Rozhodnutím o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny udelený štatút miestnej akčnej skupiny a schválená stratégia v rámci výzvy 21/PRV/2017.


Oprávnené aktivity
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD a podpornou aktivitou Financovanie paušálnych výdavkov.