Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Kód: OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

Operačný program: Ľudské zdroje

Termín uzávierky: (02.04.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ / partner
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
- štátne rozpočtové, príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie
- obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
- združenia miest a obcí
- VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC
- záujmové združenie právnických osôb
- poskytovatelia sociálnych služieb
- subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
- občianske združenia
- miestne akčné skupiny
- nadácie
- Slovenský Červený kríž
- zamestnávatelia - podnikateľské subjekty
- subjekty sociálnej ekonomiky


Oprávnené aktivity
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

Podaktivita 1: Overovanie návrhu
Podaktivita 2: Externá evaluácia