Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (BSK)

Kód: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Operačný program: Ľudské zdroje

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 15.01.2018, 2. hodnotiace kolo 28.03.2018, 3. hodnotiace kolo 15.06.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
1. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
3. obce a mestá
4. združenia miest a obcí
5. VÚC a úrady samosprávneho kraja
6. základné školy, stredné školy, verejné a štátne vysoké školy, špeciálne školy
7. štátne vzdelávacie inštitúcie
8. školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
9. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
10. občianske združenie
11. miestne akčné skupiny
12. nadácie
13. mimovládne neziskové organizácie
14. záujmové združenie právnických osôb
15. zamestnávatelia - podnikateľské subjekty


Oprávnené aktivity
1. Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy