Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest 01

Kód: S1163/2017/OFN-6

Operačný program: SRIN 1/2017

Termín uzávierky: (06.11.2017) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe výzvy môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).


Oprávnené náklady
d) výdavky vynaložené počas realizácie aktivít oprávnených projektov podľa článku 3 vynaložené príjemcom pomoci odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
e) z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti len reálne výdavky, ktoré sú vynaložené odo dňa účinnosti zmluvy, počas riešenia projektu, a ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov (účtovné doklady, výpisy z účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou, pričom tieto doklady sú riadne evidované v účtovníctve príjemcu v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi, pričom jednoznačne preukazujú účel použitia,
f) výdavky zástupcov žiadateľov spojené s akceleračným programom za účelom dokončenia prebiehajúceho experimentálneho vývoja oprávneného projektu,
g) výdavky na vývoj, testovanie a implementáciu inovatívneho riešenia pre konkrétnu samosprávu,
h) výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a navzájom sa neprekrývajú s iným oprávneným výdavkom, na ktorý sa poskytne iná dotácia, grant, či iná forma podpory od akéhokoľvek poskytujúceho orgánu.