Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z.z.

Kód: VV 2017

Operačný program: nerelevantné, poskytovateľ APVV

Termín uzávierky: (04.12.2017) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
Oprávneným žiadateľom je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Oprávnenosť výdavkov (nákladov) realizácie
V rámci tejto výzvy sa poskytujú finančné prostriedky vo forme bežných výdavkov v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. Kapitálové prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku sa v tejto výzve neposkytujú.