Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Kód: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 14.12.2017/ 2. hodnotiace kolo 14.02.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j.:
1. osoby zapísané v obchodnom registri,
2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach5 a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia6 , pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015 .


Oprávnené aktivity
V rámci špecifického cieľa sú pre túto výzvu oprávnené nasledovní aktivity:
A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
B. Implementácia opatrení z energetických auditov