Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Investície do rekreačnej a turistickej infraštruktúry

Kód: 14/PRV/2015

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014 – 2020

Termín uzávierky: 6.4.2016

Opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Oprávnení žiadatelia:
• obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane),
• združenia obcí s právnou subjektivitou ( s počtom obyvateľov do 1000 vrátane).

Oprávnené aktivity:

Aktivita 1: investície súvisiace s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;

Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;

Aktivita 3: investície zamerané na budovanie, rekonštrukciu náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.