Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

Kód: OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 31.12.2017/ 2. hodnotiace kolo 31.03.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ/partner
• štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody,
• vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území bez ohľadu na ich právnu formu, okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie.


Oprávnené aktivity
B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry