Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Informačné aktivity

Kód: OPKZP-PO1-Info-2017-28

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 15.01.2018/ 2. hodnotiace kolo 15.04.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ

• subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
• subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a ostatné subjekty územnej samosprávy
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
• nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
• združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia


Oprávnené aktivity

V rámci špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
A. Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov

V rámci špecifického cieľa 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
C. Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

V rámci špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny

V rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
B. Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania