Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód: IROP-PO2-SC223-2017-22

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 28.02.2018/ 2. hodnotiace kolo 31.05.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ

• organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
• samosprávne kraje, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov,
• mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné odborné školy),
• fyzické a právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), stredné odborné školy


Oprávnené aktivity

a. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk
b. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov
c. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov
e. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov