Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Kód: Interreg V-A Poľsko – Slovensko (PO1)

Operačný program: INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO 2014 - 2020

Termín uzávierky: (10.11.2017) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ

• Štát (Slovenská republika), resp. organizačná zložka štátu
• Územná samospráva (a jej organizačné zložky)
• Príspevkové, rozpočtové a iné organizácie
• Komory
• Školy
• Neinvestičný fond
• Nezisková organizácia
• Záujmové združenie právnických osôb
• Občianske združenie
• Nadácia
• Cirkvi a náboženské spoločnosti
• a ďalšie


Oprávnené aktivity

Aktivity sú zamerané na zabezpečenie spoločnej ochrany, posilnenia a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva (tak materiálneho, ako aj nemateriálneho) ako aj efektívneho a trvalo udržateľného využitia s cieľom zvýšiť úroveň atraktivity pohraničia. Najdôležitejším prvkom projektov a aktivít (vrátane investičných) realizovaných v rámci tejto osi, bude vytvorenie spoločných, trvalo udržateľných výstupov založených na kultúrnom a prírodnom dedičstve, prispievajúcich k jeho ochrane, propagácii a rozvoju.