Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Kód: OPKZP-PO3-SC311-2017-27

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: (1. hodnotiace kolo 31.01.2018 / 2. hodnotiace kolo 31.03.2018) / uzatvorený

Oprávnený žiadateľ
1. zložky integrovaného záchranného systému
2. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
3. subjekty územnej samosprávy
4. združenia fyzických alebo právnických osôb
5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby


Oprávnené aktivity
Aktivita A: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a je dôsledkov.

V rámci uvedenej aktivity budú podporované výlučne tieto podaktivity:
• A1: Identifikácia, zber dát a údajov, tvorba databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovania, monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy;
• A2: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.
• A3: Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.