Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Zlepšovanie služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Kód: 12/PRV/2015

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014 – 2020

Termín uzávierky: 23.3.2016

Opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Oprávnení žiadatelia
• obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane),
• združenia obcí s právnou subjektivitou (s priem. počtom obyvateľov do 1 000 vrátane)
Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov.

Oprávnené aktivity
• A.1: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
• A.2: investície zamerané na zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia;
• A.3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
• A.4: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
• A.5: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb.
• A.6: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);