Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Budovanie a obnova obecnej infraštruktúry

Kód: 13/PRV/2015

Operačný program: Program rozvoja vidieka

Termín uzávierky: 9.3.2016

Opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Oprávnení žiadatelia

• obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane),
• združenia obcí s právnou subjektivitou (s priem. počtom obyvateľov do 1 000 vrátane)
• pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1
000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO

Oprávnené aktivity
• A.1 výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.)
• A.2 výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd,
• A.3 zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
• A.4 výstavba, rekonštrukcia aúdržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich
obecných studní.