Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

UKONČENÁ VÝZVA - Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve

Kód: 6/PRV/2015

Operačný program: Program rozvoja vidieka

Termín uzávierky: výzva ukončená

Oprávnení žiadatelia
• fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Oprávnené aktivity

1. U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy:
• investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia
• investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt
• investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
• investície do zlepšenia odbytu
• investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
• investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde
• investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo živočíšnej výroby

Rozsah činností:
1. Špeciálna rastlinná výroba:
• Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska;
• Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
• investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti.
2. Živočíšna výroba:
• Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
• Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
• Investície do technologických riadiacich systémov a systémov ochrany objektov (automatické riadenie kŕmenia, napájania a riadenie kvality životného prostredia zvierat, vrátane monitoringu fariem z hľadiska ochrany chovaných zvierat);
• Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov.
3. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
• Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy.
4. Zlepšenie odbytu
• Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku.
Pozn.: V prípade sektora „hrozno a víno“ sú neoprávnenými investíciami investície do nákupu vnútorného vybavenia pre predajné a prezentačné priestory v rámci výrobného podniku, pretože tieto investície sú oprávnenými na podporu z Národného podporného programu v rámci SOT s vínom.
5. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín
• Náklady na založenie porastov rýchlorastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde.
Poz.: Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania na ornej pôde tvorí prílohu 3.6 k tejto výzve
6. Skladovacie kapacity a pozberová úprava
• Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt.
7. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie:
• Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
• Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
• Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe a do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.
8. Investície spojené s využitím biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov:
• investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kWt;
• investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým výkonom do 500 kWe;
• investície na výrobu biomasy

Finančné podmienky

• Alokácia finančných prostriedkov na výzvu: 82 mil. EUR zo zdrojov EÚ
==> Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): max. 2 mil. Eur pre všetky Oblasti (č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)
==> Ostatné regióny (Bratislavský kraj): max. 750 tis. Eur pre Oblasti č. 1, 2, 4, 5, 6
==> Ostatné regióny (Bratislavský kraj) - investície do „Oblasti č. 7“: max. 400 tis. EUR
==> Ostatné regióny (Bratislavský kraj) - investície do „Oblasti č. 8“: max. 1 500 tis. EUR
• Spolufinancovanie žiadateľa:
• 50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
• 40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj).

Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvyšuje:

• o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov (len v prípade, že žiadateľ má v čase predloženia ŽoNFP na túto výzvu schválený podnikateľský plán v rámci opatrenia 6.1 t.j. má rozhodnutie PPA o schválení podpory v rámci opatrenia 6.1) - – toto ustanovenie sa neuplatňuje v rámci tejto výzvy
• o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva;

Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 70% z celkových oprávnených výdavkov.

Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:
• Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%
• Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.