Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Kanalizácie, ČOV a vodovody

Kód: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Termín uzávierky: otvorená výzva - do vyčerpania alokácie

Oprávnení žiadatelia
• obce a združenie obcí,
• vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií,
• právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií.

Oprávnené aktivity

V rámci špecifického cieľa 1.2.1: A. Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
• A.1 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO
• A.2 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO;
• A.3 v aglomeráciách do 2 000 EO výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: A. Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov
• výstavba a rozšírenie verejných vodovodov podporovaná v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice 91/271/EHS

Finančné podmienky

• Alokácia finančných prostriedkov na výzvu: 300 mil. EUR zo zdrojov EÚ
• Maximálna suma projektu: 50 mil. EUR
• Spolufinancovanie žiadateľa:
o obce a združenia obcí (s výlučnou účasťou obcí): 5%
o ostatní oprávnení žiadatelia: 10%